Kế toán ảnh hưởng gián tiếp từ việc điều chỉnh hồi tố BCTC

Khi thực hiện điều chỉnh hồi tố BCTC, ngoài các ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ tiêu liên quan của số liệu so sánh các kỳ trước như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí, thì cũng sẽ có thể phát sinh các ảnh hưởng gián tiếp khác.

Xét ví dụ trường hợp tại thời điểm phát hành BCTC năm 2018, Công ty A quyết định thực hiện thay đổi chính sách kế toán, hoặc sửa chữa sai sót kế toán phát sinh trong BCTC năm 2017. Việc làm này yêu cầu kế toán phải thực hiện điều chỉnh lại số liệu so sánh (là số liệu BCTC của năm 2017). Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố dẫn tới thay đổi trong KQKD năm 2017. Theo chính sách của Công ty, 10% lợi nhuận sau thuế TNDN được sử dụng để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động. Việc điều chỉnh hồi tố BCTC dẫn tới số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 thay đổi và đồng nghĩa với việc, giá trị trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi thay đổi.

Một câu hỏi đặt ra là những thay đổi trong quỹ khen thưởng phúc lợi do các thay đổi trong việc điều chỉnh hồi tố BCTC cần được ghi nhận vào các thay đổi trong số liệu so sánh (điều chỉnh hồi tố) hay được ghi nhận vào kỳ hiện tại (điều chỉnh phi hồi tố).

IFRS không có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. US GAAP hướng dẫn các ảnh hưởng gián tiếp từ việc điều chỉnh hồi tố được ghi nhận vào kỳ hiện tại, không thực hiện điều chỉnh hồi tố trên BCTC.

Don't miss out!
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận thông báo khi có bài viết mới!

Invalid email address
Chúng tôi không gửi tin nhắn spam. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Share via
Copy link
Powered by Social Snap